Политика на КЗЛД на Perfect Coll

ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА, СВЪРЗАНА С ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ И РЕГИСТРИРАНИ КЛИЕНТИ (ПАРТНЬОРИ И КЛУБОВЕ)

Поради факта, че от 25 май 2018 г. влизат в сила разпоредбите и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни и за безплатното движението на такива данни (КЗЛД), бихме искали да ви предоставим информация относно обработката на лични данни от нашата компания, както и вашите права в тази връзка:

Данни на администратора

Администратор на личните ви данни е дружество с ограничена отговорност Perfect Coll, със седалище: ул. Szkutników 2C, 84-230 Rumia. (по -нататък: „Администратор“ или „ние“).

По въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни, включително прилагането на вашите права, моля, свържете се с Администратора на телефон: +48 58 767 42 24 или на имейл: rodo@perfect-coll.pl

Лични данни

Тази информационна клауза е адресирана до вас, т.е. нашите клиенти, изпълнители, както и техните служители и сътрудници, чиито данни получихме във връзка със сключване на договори и установяване и поддържане на бизнес отношения с вас.

Данните относно нашите клиенти са преди всичко: име и фамилия, номер на ЕГН, номер на лична карта, адрес на пребиваване, телефонен номер, данъчен идентификационен номер.
Данните относно нашите изпълнители включват преди всичко името и фамилията, фирмата, фирмения адрес, адреса за кореспонденция, номерата в съответните регистри, имейл адрес, телефонен номер, номер на банкова сметка.

Що се отнася до данните на сътрудници и служители на нашите изпълнители, това може да бъде по-специално име и фамилия, официална длъжност, адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефонен номер, номер на лична карта.

В случай на сключване на договор директно между вас и нас, предоставянето на посочените по -горе данни е необходимо за целите на сключването на договора и неговото изпълнение.

В случай, че не сте сключили договор директно с нас, предоставянето на лични данни може да бъде ваше задължение, произтичащо от бизнес или други отношения между вас и нашия изпълнител. Последицата от не предоставянето на данни може да бъде невъзможността да се извършват определени дейности, свързани с изпълнението на сключени от нас договори.

Цел, срок на съхранение и основа за обработка на данни

Вашите лични данни се обработват за следните цели:

1) сключване и изпълнение на споразумението (ако сте страна по него) - за срока на споразумението и сетълментите след неговото приключване (основата е необходимостта от обработка на данни за сключване и изпълнение на споразумението),

2) изпълнение на законовите задължения, натоварени с Администратора, например съхраняване на фактури и счетоводни документи, извършване на данъчни сетълменти - за определеното от закона време (основата за такава обработка ще бъде приложимото законодателство),

3) вътрешни административни цели на Администратора, това включва по -специално създаването на статистика, отчитане, планиране на развитието на услугите - за времето, необходимо за постигане на тези цели, като правило не повече от 5 години (въз основа на законния интерес на администратора),

4) установяване, разследване или защита на искове - за периода на давност на исковете по споразумението (основата за такава обработка ще бъдат законните интереси на Администратора),

5) установяване или поддържане на бизнес отношения и директен маркетинг, включително изпращане на маркетингово и промоционално съдържание, т.е. търговски оферти, информация за промоционални кампании и събития, свързани с дейностите му, организирани от Администратора - до подаване на възражение (основата за обработка ще бъде законни интереси на Администратора).

Възражение срещу маркетинговите дейности

Можете да възразите срещу обработването за директен маркетинг под формата на имейл безплатно и по всяко време до Администратора.

Вашите права

Имате право на достъп до личните си данни, правото да ги коригирате, изтриете или правото да ограничите обработката им, правото на прехвърляне на данни и правото да възразите срещу обработването на личните ви данни (възражение може да бъде подадено в случай на обработка на данни от Администратора въз основа на законен интерес). За да упражните гореспоменатите права, моля, свържете се с Администратора.

Освен това имате право да подадете жалба до председателя на Службата за защита на личните данни, ако смятате, че Администраторът нарушава правата ви на лични данни.

Получатели на данни
Получателите на вашите лични данни ще бъдат служители и сътрудници на Администратора, лица, поддържащи Администратора в pro

Изграждаме организация за директни продажби в рамките на мрежовия маркетинг

По този начин предоставяме възможност да печелят както предприемчиви и ентусиазирани хора, така и тези, които са в затруднено положение на пазара на труда.

За нас никой не е твърде млад или твърде зрял.В нашата организа добре се реализират както 20+годишните, така и 50+годишните.

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ НАС!

Каним всички хора, независимо от възрастта, образованието, професионалната позиция и материалния статус, да си сътрудничат с Perfect Coll.

TOP