Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Perfect Coll

Zanim zaczniemy współpracę zapoznaj się z regulaminem przedstawionym poniżej.

Perfect Coll Sp. z o.o., (84-230) Rumia, ul. Szkutników 2C, KRS 0000513735, NIP 525 25 89 153, REGON 147290113. („Usługodawca”), ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin”).

§ 1 Definicje
1. Użytkownik – podmiot korzystający z serwisu www.perfect-coll.pl, znajdującego się również pod adresami http://perfect-coll.pl i https://perfect-coll.pl, będący osobą fizyczną osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w szczególności organy samorządu terytorialnego, administracji zespolonej, administracji niezespolonej, administracji rządowej i ich jednostki pomocnicze.

2.Regulamin – niniejszy regulamin, spełniający wymogi regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.)

3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na: 1. przeglądaniu zawartości strony https://perfect-coll.pl; 2. rejestracji i logowania Partnerów i Klubowiczów w części serwisu przeznaczonej dla Partnerów i Klubowiczów przez formularz https://biznes.perfect-coll.pl/login.html;

3. dokonywania zakupów w zakładce SKLEP, przeznaczonej jedynie dla Partnerów i Klubowiczów, zamieszczonej pod adresem https://biznes.perfect-coll.pl/shop.html;

4. przeglądania struktury osobistej Partnerów i Klubowiczów pod adresem https://biznes.perfect-coll.pl/structure/genealogical.html;

5. zarzadzania rozliczeniami osobistymi z Perfect Coll pod adresem https://biznes.perfect- coll.pl/settlements/points.html;

6. administrowania własnymi danymi pod adresem https://biznes.perfect-coll.pl/profile/general.html;
7. pobierania linku partnerskiego i materiałów do pobrania w https://biznes.perfect- coll.pl/tools.html.

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.).

5. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą̨ urządzeń́ informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego wrozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną.

§ 2 Zasady ogólne

1. Dla korzystania z serwisu „Strefa Partnera”, Użytkownik loguje się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej https://biznes.perfect-coll.pl/login.html i wyraża zgodę na warunki korzystania z serwisu.

2. Do korzystania z usług określonych w niniejszym Regulaminie, wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Safari, IE lub inna oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

3. Korzystanie i świadczenie Usługi nie rodzi dla Użytkownika oraz Usługodawcy żadnych innych wzajemnych zobowiązań ponad te wynikające z niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

§ 3 Warunki świadczenia usług oraz rozwiazywania umów

1. Wypełnienie formularza oraz akceptacja Regulaminu jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usługi.

2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi, wysyłając wiadomość na adres kontakt@perfect-coll.pl o treści wskazującej na cofnięcie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu oraz zobowiązującej Usługodawcę̨ do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi na rzecz tego Użytkownika. Otrzymanie przez Usługodawcę wiadomości o powyższej treści jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną Usługi.

§ 4 Warunki świadczenia usług

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Użytkownik zobowiązuje się̨ do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Systemów Teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

a. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną

b. o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5 Tryb postępowania reklamacyjnego.

Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na adres email: kontakt@perfect-coll.pl.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika (jego dotyczące) będą̨ przetwarzane przez Perfect Coll Sp. z o.o., (84-230) Rumia, ul. Szkutników 2C, KRS 0000513735, NIP 525 25 89 153, REGON 147290113 na następujących zasadach:

a) Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z Usług opisanych w niniejszym Regulaminie,

b) Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania,

c) Użytkownik ma prawo wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia Usług. Wniesienie przez zainteresowaną osobę żądania usunięcia danych wymaganych w formularzu będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

Data opublikowania edycji III regulaminu 01 marzec 2018 r.

Budujemy organizację sprzedaży bezpośredniej w ramach marketingu sieciowego.

Dajemy w ten sposób możliwość zarobku zarówno osobom przedsiębiorczym i entuzjastycznym, jak i tym, które znajdują się w grupach zawodowych o trudnej pozycji na rynku pracy.

Dla nas nikt nie jest za młody, ani zbyt dojrzały. Świetnie sprawdzają się w naszej Organizacji osoby zarówno 20+ jak i 50+.

DOŁĄCZ DO NAS!

Zapraszamy do współpracy z Perfect Coll wszystkie osoby, bez względu na wiek, wykształcenie, pozycję zawodową i status materialny.

TOP